Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Profphone: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Profphone gevestigd aan de Dijk 4, 18122 MC Alkmaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer …………….. met BTW-nummer ……………………;
b. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Profphone;
c. apparaat: het door de klant ter reparatie aan Profphone aangeboden apparaat zoals, maar niet uitsluitend, smartphone of tablet;
d. product: het product dat Profphone in het kader van de overeenkomst levert, zoals een accessoire of onderdeel voor smartphone of tablet;
e. website: de website www.profphone.nl die door Profphone wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeene
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Profphone en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Profphone en de klant.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail met Profphone overeen zijn gekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Profphone vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Profphone niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Profphone het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. De klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Profphone gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
2.7. Profphone heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Profphone zijn geheel vrijblijvend.
3.2. Indien de klant via de website een offerte aanvraagt, dan wordt voor het uitbrengen van de offerte een vergoeding in rekening gebracht van € 5,-. Dit wordt bij het offerte aanvraagformulier op de website duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt. Nadat Profphone de betaling van de klant heeft ontvangen, ontvangt de klant binnen 24 tot 48 uur de offerte via de e-mail.
3.3. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Prophone opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Profphone zijn aanbod of offerte baseert.
3.4. Profphone kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten in offertes, e-mailberichten of op de website.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.6. De aanvaardingstermijn van deze offerte bedraagt 14 dagen na dagtekening. Na deze termijn vervalt de offerte.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan met de offerte/prijsopgave van Profphone en zijn/haar apparaat ter onderzoek of reparatie bij Profphone heeft aangeboden.
4.2. De klant ontvangt een (digitaal) bewijs dat Profphone het apparaat in ontvangst heeft genomen.

Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de klant de opdracht annuleert nadat Profphone een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, dan worden annuleringskosten en voorrijkosten aan de klant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen € 30,- per apparaat dat ter reparatie is aangeboden. De kosten hiervan zijn berekend op basis van ons uurtarief. De voorrijkosten zijn afhankelijk van de afstand die is afgelegd door Profphone. 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Klanten met een afspraak gaan voor op klanten zonder afspraak, echter wordt er ook gekeken naar mogelijkheden bij spoed reparaties.
6.2. Tijdens het repareren van het apparaat vraagt Profphone om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, dan geeft hij daarmee toestemming om Profphone gebruik te laten maken van deze code om functies te testen.
6.3. Reparatie aan Huis zal enkel het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen nadat de klant daarvoor uitdrukkelijk zijn/haar akkoord heeft gegeven.
6.4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Profphone.
6.5. De klant dient een telefoonnummer of e-mailadres aan Profphone te verstrekken waarop Profphone de klant kan bereiken.
6.6. Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, dan heeft Profphone het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.
6.7. Profphone gebruikt voor zijn reparaties originele- en niet originele onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
6.8. Profphone heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
6.9. De door Profphone verrichte onderzoeken en analyses zijn momentopnames en geven geen garantie voor een later tijdstip.
6.10. Profphone kan niet garanderen dat alle gebreken en/of storingen aan/in het apparaat verholpen en/of opgelost kunnen worden.

Artikel 7. Uitvoeringstermijn, ophalen van apparaat en eigendomsoverdracht
7.1. Profphone probeert onderzoeken en reparaties binnen de afgesproken tijd uit te voeren. Als de afgesproken tijd niet nagekomen kan worden door Profphone, dan zal er een uitleg worden gegeven.
7.2. Nadat Profphone het onderzoek of de reparatie voltooid heeft, wordt de klant daarvan telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld in het geval waarbij het toestel naar Profphone toe wordt verzonden.

Artikel 8. Back-up
8.1. De klant is verantwoordelijk voor reserve kopieën van mediagegevens, contactgegevens en andere gegevens voordat het apparaat aan Profphone ter reparatie dan wel onderzoek wordt aangeboden. De kopieën worden alleen door Profphone gemaakt indien partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. Profphone is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking daarvan.
8.2 Profphone kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen van de gegevens op je toestel. De klant kan Profphone niet aansprakelijk stellen voor het verliezen van gegevens en kan geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding.

Artikel 9. Garantie
9.1. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
9.2. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Ook geeft Profphone geen enkele vorm van garantie op het correct functioneren van software dan wel het voldoen aan de verwachting van de klant van de software.
9.3. Na de reparatie heeft de klant 12 maanden garantie op gemonteerde originele* onderdelen. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of display, valschade, vochtschade of waterschade of zelf aangebrachte schade.
* = Op originele Samsung schermen is er geen sprake van het garantiebeleid, dit komt omdat de distributeurs geen garantie op originele schermen bieden. Er wordt dus geen garantie aangeboden op vervangen originele Samsung schermen. Op de reparatie daarentegen wordt de garantie van 12 maanden aangeboden.
9.4. Klachten over het geleverde product of de werkzaamheden worden niet (verder) in behandeling genomen en de garantie komt te vervallen indien:
a. De (gebruiks)instructies niet zijn nagekomen;
b. De klant of een derde zonder voorafgaande toestemming van Probello werkzaamheden en/of wijzigingen aan het product of het opgeleverde heeft uitgevoerd resp. aangebracht;
c. Schade aan het product of het opgeleverde en/of gebreken zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de klant en/of derden;
d. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, hackerattack en weersomstandigheden;
e. Het product of het opgeleverde niet is gebruikt in overeenstemming met de technische specificaties;
f. Gebreken het gevolg zijn van componenten, diensten, systemen en/of producten die niet door Profphone zijn (op)geleverd.
9.5. De (digitale) kassabon of de (digitale) factuur is het garantiebewijs. De klant kan enkel een beroep doen op de garantie indien de klant de (digitale) kassabon of de (digitale) factuur aan Profphone kan tonen.

Artikel 10. Kosten
10.1. De kosten voor de reparatie worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt en staan per onderdeel op de website.
10.2. Indien het door de klant ter reparatie aangeboden apparaat niet (naar behoren) functioneert en niet bij het in ontvangst nemen van het apparaat door Reparatie aan Huis kan worden vastgesteld wat het gebrek is, dan worden onderzoekskosten aan de klant in rekening gebracht nadat Profphone het apparaat onderzocht heeft. De hoogte van de onderzoekskosten wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt. Na het onderzoeken van het apparaat ontvangt de klant een offerte/prijsopgave voor het laten repareren van het apparaat. Indien de klant akkoord gaat met de offerte/prijsopgave, dan wordt het apparaat gerepareerd en worden de onderzoekskosten in mindering gebracht op de reparatiekosten.
10.3. Indien bij het onderzoeken van het apparaat of bij het repareren van het apparaat door Profphone wordt geconstateerd dat er meer onderdelen van het apparaat kapot zijn, dan de klant aan Profphone kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de klant op de hoogte gesteld van de kosten voor het repareren/vervangen van die extra onderdelen. Deze extra reparatiewerkzaamheden worden pas uitgevoerd nadat de klant akkoord is gegaan met de kosten. Indien de klant de reparatie annuleert, zullen er annuleringskosten in rekening gebracht worden. Zie artikel 5 voor meer informatie.

Artikel 11. Betaling
11.1. De kosten dienen door de klant aan de deur te worden betaald per pin of contant. Indien dit niet mogelijk is kan de betaling ook binnen een termijn van 24 uur worden voldaan via bankoverschrijving. De klant zal een factuur ontvangen.
11.2. Zakelijke klanten kunnen betalen op rekening en ontvangen in een dergelijk geval een factuur.
11.3. Profphone heeft recht de afgifte van het apparaat op te schorten totdat de klant de onderzoekskosten of de reparatiekosten aan Profphone geheel heeft voldaan. Profphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant lijdt doordat Profphone een beroep doet op zijn retentierecht.
11.4. Na de betaling ontvangt de klant een digitale kassabon en of een factuur.
11.5. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
11.6. Zakelijke klanten dienen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
11.7. Bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk of via de e-mail gemotiveerd bij Profphone te worden ingediend binnen 7 dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
11.8. Indien de (zakelijke) klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Profphone maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
11.9. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Ruilen van het product
12.1. De klant heeft veertien (14) dagen recht om het product om te ruilen, mits het product onbeschadigd in zijn originele verpakking wordt aangeboden en de klant de digitale kassabon of de digitale factuur van het product kan tonen.

Artikel 13. Waterdichtheid
13.1. Telefoons die door de fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie staat Profphone er niet voor in dat het apparaat waterdicht is en kan Profphone niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt doordat het apparaat zijn waterdichtheid heeft verloren.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1. Profphone kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Profphone is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Reparatie aan Huis tegen alle aanspraken ter zake.
14.3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product of het opgeleverde, dan sluit Profphone iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
14.4. Profphone is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van of gebreken aan het apparaat die aanwezig waren voordat Profphone een aanvang maakt met de werkzaamheden.
14.5. Profphone is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
14.6. Profphone is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers of door een beveiligingslek bij de klant.
14.7. Profphone is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
14.8. Iedere aansprakelijkheid van Profphone voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, omzetverlies, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, arbeidskosten, vertragingsschade en bedrijfsstoring.
14.9. Indien Profphone aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Profphone beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Profphone gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Profphone beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product of de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van totaal verlies van een apparaat wordt de dagwaarde van dit apparaat vergoed met een maximum van € 250,- euro.
14.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Profphone vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Profphone kan aanwenden. Voor de klant zijnde een consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

Artikel 15. Overmacht
15.1. Profphone is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: overmacht van toeleveranciers van Profphone; weersinvloeden waaronder blikseminslag; stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; virusinfectie of computervredebreuk door derden of een hackerattack; natuurrampen; terrorisme of oorlog; werkstakingen; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Profphone  door zijn leveranciers; ex- en importverboden; brand; diefstal; lekkage; storingen en ongevallen in het bedrijf van Profphone of van zijn leverancier; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
15.2. In geval van overmacht zal Profphone vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering van de overeenkomst. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Reparatie aan Huis als de klant, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1. Profphone is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Reparatie aan Huis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Aan de klant surseance van betaling is verleend;
d. De klant in staat van faillissement verkeert;
e. Ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f. De onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
16.2. Voorts is Profphone bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Profphone op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Profphone de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.4. Profphone behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Persoonsgegevens
17.1. Profphone verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Profphone raadplegen, zie ons privacy beleid.

Artikel 18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
18.1. Alle geschillen waartoe de overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Profphone gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Reparatie aan Huis schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
18.2. De overeenkomst en alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst worden exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door Nederlands recht.

Artikel 19. Voorrijkosten en wachttijd

19.1 De medewerker zal 30 tot 60 minuten voor de afspraak contact opnemen met de klant om het exacte tijdstip van aankomst door te geven.
19.2 Indien de klant er niet in slaagt om op het afgesproken tijdstip de medewerker te ontvangen zal de medewerker nogmaals contact opnemen met de klant. De medewerker zal maximaal 15 minuten wachten vanaf afgesproken tijdstip. Na 15 minuten zal de medewerker vertrekken. In het geval wat hier wordt omschreven worden zowel voorrijkosten als wachttijd in rekening gebracht. De reparatie kan opnieuw ingepland worden op de website.

Tot slot zijn alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en of tikfouten…